Juma Restaurand & Sushi Bar 

Баку

Juma Restaurand & Sushi Bar